جوشکاری سازه های فولادی

1- جوشکاری قوس الکتریکی E3

مدت دوره:

24ساعت معادل 8روز کاری روزانه 4 ساعت

عناوین دوره : 

1-1 آشنایی با تجهیزات جوشکاری برق و ایمنی جوشکاری

1-2 راه اندازی دستگاه جوشکاری و برقراری قوس الکتریکی با الکترود E6013

1-3 گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف و سربالا

1-4 جوشکاری در وضعیت های 1F - 2F - 3F - 4F

 

مدارک لازم جهت ثبت نام:

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی - سه قطعه عکس 4*3

لازم به ذکر است اکنون نام این دوره به سازه های فولادی تغییریافته است .

 

 

 

2- جوشکاری قوس الکتریکی E6

 

مدت دوره:

28ساعت معادل 7روز کاری روزانه 4 ساعت

عناوین دوره : 

2-1 گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف و سربالا با الکترود E7018

2-2 پخ زنی و آماده سازی اتصالات جهت جوشکاری نفوذی

1-4 جوشکاری در وضعیت های 1G - 2G - 3G - 4G

 

مدارک لازم جهت ثبت نام:

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی - سه قطعه عکس 4*3

لازم به ذکر است اکنون دوره مقدماتی لوله های فشار قوی جایگزین این دوره شده است .

 

 

3- جوشکاری سازه های فولادی

مدت دوره:

 24ساعت معادل 7روز کاری روزانه 4 ساعت

عناوین دوره : 

3-1 آشنایی با تجهیزات جوشکاری برق و ایمنی جوشکاری

3-2 راه اندازی دستگاه جوشکاری و برقراری قوس الکتریکی

3-3 گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف و سربالا وافقی با الکترود E6013

3-4 جوشکاری اتصالات سپری در وضعیت های1F - 2F - 3F - 4F

 

مدارک لازم جهت ثبت نام:

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی - سه قطعه عکس 4*3