آموزش مجازی

آموزش مجازی:

 

آموزشگاه جوشکاری هنرجو درراستای بسط وگسترش امرآموزش وتسهیل آن وبا توجه به نقش آموزش

درتوسعه صنعتی ونیازهای روزمره شخصی به دانشهای روز درجهت دسترسی سریع وآسان به علوم

وفنون مورد نیاز افراد اقدام به تهیه وتدوین دوره های ویژه درقالب پکیج های مختلف آموزشی بابیش

از ششصد عنوان دوره نموده است .

لذا هنرجویان میتوانند با انتخاب هریک از دوره های مد نظر خود پکیج آن را در قالب لوح فشرده دریافت

نموده وپس از آموزش وگذراندن آزمون مربوطه تاییدیه دوره آموزش دریافت نمایند .

همچنین در صورت نیاز به هرکدام از مدارک بین المللی اشاره شده در سایت با پرداخت هزینه هرمدرک

گواهینامه بین المللی با قابلیت ره گیری کد صادره از طریق سایت مرجع دریافت نمایند .

با وارد شدن به لینک زیر وثبت نام حداکثر ظرف مدت پنج روز پکیج مورد نظر را دریافت نمایید.

 

 

جهت نمایش عناوین دوره ها وثبت نام وارد آدرس زیر شوید.

 

elearn.howi.ir